NHƠN-QUẢ LỤC LINH NGHIỆM KÝ (Biên các sự linh nghiệm kinh Nhơn-Quả nầy)

 • NHƠN-QUẢ LỤC LINH NGHIỆM KÝ(Biên các sự linh nghiệm kinh Nhơn-Quả nầy)

  1.__ Uông-Nguyên ở huyện Tiền Đường, mẹ già,

  còn y đã ba mươi tuổi, mà không con, cha là ông Tinh-Hư, tính khắc bản
  kinh Hồi Dương Nhơn Quả, chưa khắc đặng mà phần . Uông-Nguyên
  muốn cầu cho mẹ đặng sống lâu và cầu con luôn thể, nên bán ruộng
  mà mướn khắc bản . Mới khắc nửa cuốn, mà vợ đã có thai đẻ con trai . Rủ thêm các vị háo thiên Ngại – Khởi vân vân, phụ tiền in tới muôn cuốn mà cho người . Đêm kia Uông-Nguyên chiêm bao thấy hồn cha về khen rằng :’ Con noi ý cha, cha đã siêu thăng về cõi Thiên đường . Còn mẹ người sẽ trường thọ . Các vị phụ in, đều đứng tên vào sổ Thiên tào ‘. Sao gia đạo càng ngày càng khá, mẹ sông gần trăm tuổi .

  2.___ Triêu-Bích đi thi đậu về, thấy hồn vợ hiện dọc đường đón

  chồng khóc rằng :’ Thiếp hay sát sanh, thường làm nham cua lắm . Nay hồn xuống âm phủ, phạt bỏ vào núi Giải – san, bầy cua kẹp ngày
  đêm khổ sở . Tại âm phủ trọng kinh Hồi – Dương Nhơn -Quả lắm .
  Tôi xin cho hiện hồn về, cậy tả bảy cuốn cho người mà chuộc tội ‘. Triệu -Bích về tới nhà mới hay vợ chết đã chôn rồi . Liền sao tả kinh nầy,
  mới được hai bổn mà cho lần . Kế đi viếng mả vợ gặp ông già xưng là thần núi nói rằng :’ Vợ ngươi nhờ phước cho kinh, đã đặng đầu thai rồi .

  3.___ Vương -Phụng là thầy thuốc huyện Thoại -An, cữ sát sanh, lại

  phóng sanh nữa và hay mướn khắc các bản kinh khuyến thiện . Ngày kia
  bịnh ngặt, chiêm bao thấy hai quỉ sứ bắt hồn dẫn đi đặng nữa đường , ngó lên thinh không có ba vị, một vị mặc áo vàng nói rằng : ‘ Ấy là Vương – Phụng hay khắc bản kinh in cho thiên hạ, mau thả hồn ra ‘. Hai quỉ y lời . Vương -Phụng tỉnh dậy thuận chuyện, mạnh giỏi như thường, nên lo việc in kinh làm lành . Sau tu thành tiên .

  4.___ Dương -Sâm là tấn sĩ ở huyện Huỳnh -nham . Lúc chưa thi

  đậu, thấy trong làng khắc bản kinh Cảm Ứng và kinh Hội -Dương Nhơn –
  Quả mà in cho người . Dương-Sâm xét mình ít tiền thấy tấm bản số 17
  chưa khắc, xin chịu tiền nội một tấm ấy . Tối chiêm bao thấy ông thần mách bảo rằng :’ Cho chàng trúng theo số bản kinh ‘. Sau thi đậu tấn sĩ
  thứ 17 . Lấy đó mà suy : khắc bản kinh không luận tiền nhiều ít, quí tại
  lòng thành .

  5.___ Phương thời Khả ở huyện Hưu Ninh, nhà nghèo mà hay bịnh .

  Gặp người lạ nói rằng : Ngươi nghèo mà không con, số có 36 tuổi . Nếu
  muốn đặng phước, thì phải làm lành ‘. Thời -Khả về rán sức khắc các bản kinh, quyết in cho thiên hạ . Khắc mới phân nửa, bịnh giảm năm phần, khắc rồi thì hết binh. Sau sanh hai người con trai, lớn đều vinh hiển . Thời – Khả cũng đặng sống lâu .

  6.___ Trần tông Hiên ở huyện Ngô – Môn, năm Canh Ngũ trào Vua –
  Gia Khánh, tháng mười một nội xóm rong thành bị lửa cháy . Người trên
  thành ngó thấy có một người lớn cao, đứng trên nóc nhà Tòng Hiên mà chữa lửa, Ai nấy đồng lấy làm lạ . Không bao lâu các nhà xung quanh đều bị cháy hết, trừ ra một nhà Tòng hiên khỏi cháy ! Ai nấy đều hỏi thăm vì cớ nào mà khôi bị hoả hoạn ? Tòng Hiên nói :’ Trong nhà có bản Cảm Ưng và bản kinh Hồi dương nhơn quả, không biết phải nhờ đó
  mà khỏi chăng ‘.

  7.___ Huyện Tiền Đường có ông văn học giỏi, là Hứa đình Du, hay
  tụng kinh Cảm Ứng, để thờ trên bàn, lối xóm coi theo mà ở . Đêm nọ ăn cướp tới dộng cửa, chúng nó xây xẩm, không thấy đường mà vô, hoảng hồn bườm hết . Sáng Đình Du hay sự ấy càng cám ơn thần, khắc bản ấn thí nhà càng khá hơn .

  8.___ Cống sanh (cử nhơn ) họ Uông, ở huyện Lạc Hiệp, ngày nọ chiêm bao thấy vào chùa ông Văn Xương ĐẾ Quân, có đôi liễn :

  Thiên thượng chủ ti hữu nhãn, đơn khán tâm điều :

  Nhơn gian văn tự vô quyền, toàn bằng âm đức .

  Nôm : Chủ tể trên trời có mắt, cứ ngó lương tâm :

  Văn chương dưới thế không quyền, trọn nhờ âm đức .

  Họ Uông ý muốn khắc câu đối đó vô thiện thơ (kinh ) mà cho đời hiểu sự chiêm bao thấy liễn Đế Quân nhứt định sự đậu rớt như vầy mà sửa lòng . Bỗng thấy ông thần bước ra vòng tay nói rằng :’ Lệ thương in
  một trăm cuốn thiện thơ cho người, thì sống thêm một kí (12 tuổi ) . Nếu in thêm đôi liễm nầy vào, cho đời rõ tìch thần thánh thưởng phạt, tin mà sửa lòng, phước thọ nhiều lắm ‘.

  9.____ Tạ thiệu Thuyên ở huyện Huyễn Bình bốn mươi tuổi mà không
  khong con, lấy làm rầu lắm . Có người khuyên y cho vay đừng ăn lời nặng, rán làm nhiều việc lành, và khắc bản in kinh cho người . mà cầu con thì đặng . Thiệu Thuyên tin lời làm liền . Vợ bịnh yếu đặng mạnh, sau sanh ba đứa con trai đều mạnh mẽ . Vợ chồng tin sự linh nghiệm nên làm lành thập bội hơn xưa .

  10.___ Họ Ngô ở Hàng Châu làm chức võ, sức mạnh đánh quờn hay
  lắm . Ngày nào cũng xúi chúng kiện thưa và ra tay giúp sức . Ngày kia họ Ngô đi với chúng bạn, ngồi nghỉ tại cầu Liên Kiều, gần cửa chùa ông
  Tưởng tướng công . Ngó thấy trong chùa có một người đương coi đọc
  kinh Hồi Dương Nhơn Quả . Họ Ngô cười và ngạo rằng :’ Kinh ấy là nói
  gạt đàn ông dốt, đàn bà quê, chớ như bực văn học viên quan lẽ nào chịu
  đọc và khen ngợi ! Thức cười cho ông văn học hồi trước, bày đặt điều
  huyễn hoặc làm chi ? ‘ Nói chưa dứt lời, vùng té nhào hộc máu cả chén !
  Bạn hữu hỏi thăm, họ Ngô nói :’ Thấy con quỉ lên cốt đứng dựa bàn thần, nạt lớn một tiếng, hết hồn mà té ‘. Cách ba ngày sau họ Ngô thác . Trương -đảng -Ngọc ở huyện Tiền Đường thấy tận mắt mà thuật
  chuyện ấy lại .
  11.___ Niên hiệu Gia Khánh, năm thứ 12 . Trương tử Anh có một đứa
  con trai lên bông bịnh nghịch . Mấy thầy thuốc chạy hết . Tùng cậy họ
  Khuôn thỉnh tiên, đặng xin toa thuốc . Uống tuy khá mà mỏng còn lở lầy
  Thỉnh tiên nữa . Ngài cho toa thuốc rắc và dặn như vầy :’ Đứa nhỏ nầy số vắn, tuy cho thuốc lành mạnh, sau cũng khó nuôi . Ngươi phải rán làm phước, cầu trời cho thêm tuổi . Đám Nghê tượng Hồng ở ấp này mới
  khắc bản Hồi Dương Nhơn Quả, ngươi phải phát tâm in ba trăm cuốn mà
  cho người thì nuôi đứa con ấy mới được ‘. Tử Anh y lời, thiệt con mạnh .
  12.____ Kim biên Tam tự Chấn Tổ, ở huyện Hữu Ninh . Thuở nay làm điều chi cũng giữ theo kinh Cảm Ứng với kinh Hồi Dương Nhơn Quả
  làm gốc . Nếu gặp ai làm dữ, thì hết sức giảng dạy khuyên can . Mùa thu năm Giáp Tuất, đi qua đò xứ Nghiêm lăng sông, Thất lý, bị lão lớn quá gãy bánh lái hư ghe thiếu chút mà chìm đò . Bộ hành ai nấy kinh hãi . Xảy đâu ngó thấy trong đám mây đen có ông thần bận giáp vàng tay cầm cờ đỏ, phất và nói lớn rằng :’ Trong đò nầy có ba người tu theo
  kinh Cảm Ứng với kinh Hồi Dương Nhơn Quả, phải bảo hộ cho an ‘. Các
  người trong đò đều xúm lại, vì đồng nghe đồng . Chủ đò hỏi thăm nội bộ hành trong đò, có ai tu theo kinh Cảm Ưng với kinh Hồi Dương Nhơn Quả ? Thì có họ Hứa ở phủ Nam Xương, họ Du ở huyện Gia Hưng, với ông Kim chấn Tổ là ba vị .

 • 13.____ Cung giai Dĩnh ở huyện Võ lâm, vợ là Lý thị, mang bịnh bĩ mãn (lớn bụng) hai mươi năm, mỗi lần đau bụng gần chết, cũng giống bịnh cổ trướng, uống các thứ thuốc không hết . Giai Dĩnh vào chùa Văn
  xương Đế quân lạy vái, nguyện khắc bản kinh Âm chất và kinh Hồi Dương Nhơn Quả, in với các thiện thơ cho người vái cho vợ lành bịnh .
  Hèn lâu Lý thị mới mạnh . Còn em ruột là Cung giai Uý, vợ là Từ thị nghén song thai, giờ Thìn đẻ một đứa, còn một đứa trong bụng tới giờ Dậu, mà chưa ra, mẹ con mệt xỉu, nội nhà hãi kinh . Giai Uý vào chùa Văn xương, quì lại nguyện in thí kinh Âm chất chú giải, Hồi Dương Nhơn
  Quả, năm trăm bộ cầu cho vợ sanh thai mạnh khoẻ . Thiệt sanh mau mắn mẹ con đều bình an . Còn người chú là Cung chương đau bịnh trĩ
  (ghẻ dưới giang môn), mấy năm ngồi thì đau nhức .Lạy Văn xương đế
  quân, cầu cho hết bịnh thì in kinh . Vái rồi lạnh mình bắt run như rét trong bụng lạnh ngắt như uống nước đá lần lần hết bịnh .
  14.____ Quan hình thơ là Thẩm lộc Minh ở huyện Tát, phụng chỉ về Kinh đô, vợ phát bịnh nặng . Lộc Minh lạy cầu Văn xương đế quân xin cải ác tùng thiện lo khắc bản in kinh . Người nhà vào chùa kêu Lộc Minh
  nói bà đã tắt hơi . Lộc Minh về nhà, vợ sống lại nói : ‘Thiếp bị quỉ bắt dẫn đi, nửa đường gặp ông thần, xưng là Trị nhựt công tào, nói rằng người chồng có vái nên Đế quân bảo tha về ‘. Nhằm ngày 19 tháng 6 . Đạo quang năm thứ ba .
  15.___ Hạ Chi sanh ở huyện Trường giang, ngụ Kinh đô nhớ mẹ già ở nhà 70 tuổi . Rằm tháng bảy, năm Quí Mão vào lạy Đế quân, nguyện in kinh Âm -chất với kinh Hồi -Dương Nhơn Quả cho đời, cầu mẹ trường thọ mạnh khoẻ . Không bao lâu đặng thơ nhà gởi qua nói : Mẹ đau phát
  bối đã lâu, rằm tháng bảy vùng hết”.
 • 16.____ Lưu-quân-An ở xứ Dương-Châu, làm chức tùng sự theo quan Lại bộ . Mẹ theo ở Kinh-đô, phát bệnh mê mẫn . Quân-An ở xa chùa Văn -đế, nên chồng ghế lên cho cao. Đầu canh năm lên ghế cao, lạy ngay phía chùa Văn-xương đế -quân cầu cho mẹ mạnh, thì khắc bản kinh in cho thiên hạ, giây phút bà mẹ tỉnh hồn nói rằng : “Ta bị một con quỉ bắt đi theo cả trăm tội nhơn bỏ tóc xoã, mặt mày lem luốc . Xảy gặp ông bảo tha một ta về, nên mới tỉnh lại .” Nói rồi khoẻ lần, không uống thuốc mà mạnh .
 • Hồi -Dương Nhơn-Quả lục

  Chung

Advertisements
This entry was posted in THAM KHAO. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s